ضرب المثل های آلمانی

 • یک مملکت را می توان با کیفیت ضرب المثل هایش سنجید.
 • یک پر چین در بین, دوستی را همیشه سبز نگه می دارد.
 • فقیر کسی نیست که کم دارد بلکه کسی است که زیاد می خواهد.
 • خشم بدون قدرت حماقت است.
 • به همان سرعتی که قوانین ساخته شوند ، فرار از آنها  هم ساخته می شوند.
 • خیریه نیاز را می بیند نه علت را.
 • خدا می دهد، اما انسان باید دست خود را باز کند.
 • او که به کودکان می آموزد بیش از آنها یاد می گیرد.
 • اگر شما یک دوست خوب داشته باشید ، آینه لازم ندارید.
 • کلیات مهم است، جزئیات مهم نیست.
 • هرگز مشاوره مده مگر وقتی خواسته شود.
 • کسی که زیاد آغاز می کند کم به ثمر می رساند.
Like 🙂
10

ضرب المثل ژاپنی

Attempt is sometimes easier than expected.

تلاش آسان تر از آن است که تصور می شود

Even monkeys fall from trees.

حتی میمون ها هم از درخت می افتند

If you do not enter the tiger’s cave, you will not catch its cub.

اگر وارد غار ببر نشوید نمی توانید توله اش را شکار کنید

Not seeing is a flower.

ندیدن یک گل است

One who chases after two hares won’t catch even one.

کسی که دنبال دو خرگوش کند, هیچ کدام را نمی تواند بگیرد

Perseverance is strength.

پشتکار قدرت است.

Unless an idiot dies, he won’t be cured.

مگر آدم سفیه بمیرد, درمان نمی شود.

Like 🙂
6

ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل ها یکی از نماد ها ی تعالی هر فرهنگ است. بوجود آمدن شان, روزمره شدنشان و ماندگار شدن شان در متن آن فرهنگ  بستگی به نزدیکی آن ها با رفتار و پاسخ جامعه به آنها دارد. ضرب المثل های فارسی رو همه از حفظ هستیم و هر روز از این گنجینه گران بها استفاده می کنیم. از مزایای روند رو به رشد گفتگو ی تمدن ها  و دهکده شدن کره زمین, بهرمندی از محاسن دیگر فرهنگ هاست. بیایید با هم سری بزنیم به ضرب المثل های دیگر فرهنگ ها وسعی کنیم از وجوه مفید آن ها در زندگی مان استفاده کنیم.

اگر ترجمه من رسا نیست, برایم کامنت بگذارید ممنون می شوم.

The customer is always right.

همیشه حق با مشتری است

Better safe than sorry.

مراقب بودن از معذرت خواستن بهتر است

If you don’t have anything nice to say, don’t say anything at all

اگر چیز خوبی برای گفتن نداری, هیچی نگو

If a job is worth doing, it is worth doing well.

اگر کاری ارزش انجام دارد, ارزش خوب انجام دادن را هم دارد

Doubt is the beginning, not the end, of wisdom

شک شروع خرد است نه پایان آن

The first step to health is to know that we are sick.

اولین قدم درمان این است که بدانی مریض هستی

Knowledge is the best charity.

بهترین کار خیر علم است

Even a broken/stopped clock is right twice a day.

حتی ساعت خراب و ایستاده در روز دوبار وقت درست را نشان می دهد

Don’t judge a man by the size of his hat, but by the angle of his tilt.

شخص را با اندازه کلاهش نسنج بلکه با زاویه خم شدن بسنج

لینک برای دیدن ضرب المثل های انگلیسی

لینک برای دیدن ضرب المثل های فارسی


Like 🙂
8