ضرب المثل های آلمانی

 • یک مملکت را می توان با کیفیت ضرب المثل هایش سنجید.
 • یک پر چین در بین, دوستی را همیشه سبز نگه می دارد.
 • فقیر کسی نیست که کم دارد بلکه کسی است که زیاد می خواهد.
 • خشم بدون قدرت حماقت است.
 • به همان سرعتی که قوانین ساخته شوند ، فرار از آنها  هم ساخته می شوند.
 • خیریه نیاز را می بیند نه علت را.
 • خدا می دهد، اما انسان باید دست خود را باز کند.
 • او که به کودکان می آموزد بیش از آنها یاد می گیرد.
 • اگر شما یک دوست خوب داشته باشید ، آینه لازم ندارید.
 • کلیات مهم است، جزئیات مهم نیست.
 • هرگز مشاوره مده مگر وقتی خواسته شود.
 • کسی که زیاد آغاز می کند کم به ثمر می رساند.
Like 🙂
10