برچسب: انتقاد

  • آداب دریافت کردن انتقاد

    ما همیشه از دیکتاتوری بد می گوییم  ولی بیایید قبول کنیم روی شنیدن حرف مخالف تمرینی نداریم.  چه بسا امروز یا فردا شما خواننده این متن مورد نقد قرار بگیرید. آیا آن را با تواضع  و صادقانه می پذیرید و در مورد آن فکر می کنید یا مثل دیگران به فرافکنی و دور زدن انتقاد…

  • آداب انتقاد کردن

    قبل از شروع اجازه بگیرید . مطمین شوید که عملی را که انتقاد می کنید قابل تغییر است از لحن صدای ملایم استفاده کنید. واضح و روشن صحبت کنید و از کنایه بپرهیزید. با بیان نقاط قوت فرد شروع کنید. نشان دهید که فرد انتقاد شونده برایتان مهم است. به احساسات دیگران احترام بگذارید. نظر…