برچسب: خانواده

  • رفتار ما از زبان دیگران

    ارزش های خانواده در ایران -در ایران خانواده اساس ساختار اجتماع است. -نسبت به فرهنگهای دیگر, مفهوم خانواده در ایران بیشتر خصوصی است. زنان فامیل باید در هر شرایطی از گزندهای بیرون خانه در امان بمانند. پرسیدن سوال در مورد همسر یا زنان خانواده یک ایرانی سوال نامناسبی است. -ایرانی ها بطور جدی در قبال…