برچسب: خواستگاری

  • آداب خواستگاری

    1.      عاقد را به همراه نبرید. همینطور پیژامه تان را . 2.      تعریف از مادر عروس را جزء دستور العمل های ویزه قرار دهید. 3.      هنگام برداشتن چای از سینی لرزان در دستهای عروس. به جایی غیر از چشمهای او زل نزنید. 4.      شبی را برای خواستگاری انتخاب کنید که حتما خواهرتان از قبل به…