برچسب: درد

  • درد عادی شدن خشو نت

    خبر کوتاه است و تکان دهنده: در میدان کاج تهران جوانی که (حق داشت ) سالیان دراز زندگی کند، برای زنده ماندن بیش از بیست دقیقه در خواست کمک کرد و در جلو چشمان (بی تفاوت ) ما و پلیس ذره ذره جان داد . آدمکش با چاقوئی در دست در این فاصله اورا دزد…