برچسب: دشنام گوئی

  • آداب دشنام گوئی !

    فواید و کار برد نا سزا گوئی : در ضرورت  دشنام گوئی  همان بس که گفته اند نقش اسلحه سرد را دارد .به مردان مردانگی میدهد وبه زنان برابری با آنان .خنکی دل می آورد وراحتی جان  . _دشنام گوئی ابزار خوبیست برای رویاروئی با ترس از ریختن اقتدار و یا بازنده شدن. _ میتوان…