برچسب: دوستی

  • آداب دوستی

    در سفارشات لقمان به فرزندش، آمده است: “پسرجان! زودرنج و بداخلاق و بى‏ صبر نباش، كه با این صفات هیچ‏ رفیقى برایت نمى‏ماند. خود را به صبر و تأنى در كارها وادار” “پسرجان! اگر مال نداشتى كه صله‏ ى رحم و نوازش رفیق كنى، خوى خوش و روى بازداشته باش، كه هر كس خلق خوش…