برچسب: دوست واقعی

  • دوست معمولی vs دوست واقعی

    ـ دوست معمولی هیچگاه نمیتواند گریه تو را ببیند. ـ دوست واقعی شانه هایش از گریه تو تر خواهد بود. ـ دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمیداند. ـ دوست واقعی شاید تلفن آنها را جایی نوشته باشد. ـ دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو میآورد. ـ دوست واقعی زودتر به کمک…