برچسب: رفتار

  • چگونه می توانم رفتارم را تغییر دهم؟

    رفتار خوب کلید موفقیت است. ولی رفتار خوب چیست؟ قبول موارد زیر از اصول مثبت فکر کردن است: 1.من می توانم زندگیم را کنترل کنم و به اهدافم برسم. 2. من برای انتخابی که می کنم مسـئول هستم. 3. گذشته مهم نیست, من می توانم آینده را تغییر دهم. چگونه می توانم رفتارم را تغییر…