برچسب: روان

  • مغزی که خودش را تغییر می دهد

    درباره کتاب ” مغزی که خودش را تغییر می دهد”  نوشته  نورمن دویج THE BRAIN THAT CHANGES ITSELF Norman Doidge کتاب ” مغزی که خودش را تغییر می دهد” درباره  کشفِ پدیده ای دگرگون کننده است، درباره این که مغز قادر است خود را تغییر دهد. این کتاب شما را با این پدیده در خلال…