برچسب: زلزله

  • آداب سونامی

    این سونامی بیشتر از خسارتش به دنیا موج اخلاق فرستاد. ده نکته یادگرفتنی در ارتباط با زلزله و سونامی ژاپن 1) آرامش حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت دیده نشد. میزان تاثر و اندوه بطور خود بخود بالا رفته بود. 2) وقار صفوف منظم برای آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن. 3) توانمندی…