برچسب: سعدی

  • (که گفت؟) یا (چه گفت؟) پرسش اینست !

    مرد باید که گیرد گوش       ور نوشته است پند بر دیوار     (سعدی ) برای بسیاری از ما ،یکی از سدهائی که برقراری روابط سالم را ناممکن می کند تکیه بر (کیستی ) دیگریست ونه (چیستی )آنچه می گوید .آنچه از پندار وکردارش می دانیم (و یا می جوئیم )اگر احساس غیر خودی در ما برانگیزد…