برچسب: سیاسی

  • آداب شرکت در بحث های سیاسی

    آداب شرکت در بحث های سیاسی 1- اول تصمیم بگیرید که آیا واقعا می خواهید در بحث شرکت کنید یا نه؟ آیا این زمان و مکان مناسب برای شرکت در بحثی است که ممکن است بالا بگیرد؟ به نتایج بحث توجه کنید. آیا ارزش دارد که در بحث شرکت کنید؟ چه اتفاقی می افتد اگر…