شانس

آن چه به شانس شما کمک می کند مترصد بودنِ موقعیت ها, داشتن صبر با ذهنی بی قرار, قربانی کردن آسایش خود, یکی کردن عشق با پیش بینی و گذر از گردنه های سختی با شور و نشاط است.
Victor Cherbuliez

Like 🙂
1