برچسب: صد قانون زندگی

  • صد قانون زندگی

    بی سر و صدا عمل کنید شما پیرتر می شوید اما این الزاماً به این معنا نیست که داناتر می شوید بپذیرید که گذشته گذشته خودتان را باور کنید یاد بگیرید چه چیزی ارزشمند و چه چیزی بی ارزش است زندگی تان را وقف هدفی خاص کنید در مورد افکارتان منعطف باشید یک دلبستگی در…