برچسب: فضایل اخلاقی

  • فضایل اخلاقی

    فضایل اخلاقی در درون  ما,  نه بر  له  و نه بر علیه طبیعت بوجود می آیند. طبیعت در ما زمینه بوجود آمدن شان را مهیا می کند ولی شکل گیری کامل آنها محصول عادت است. ارسطو