فضایل اخلاقی

فضایل اخلاقی در درون  ما,  نه بر  له  و نه بر علیه طبیعت بوجود می آیند.

طبیعت در ما زمینه بوجود آمدن شان را مهیا می کند ولی شکل گیری کامل آنها محصول عادت است.

ارسطو

Like 🙂
8