برچسب: موفقیت

  • چگونه می توانم رفتارم را تغییر دهم؟

    رفتار خوب کلید موفقیت است. ولی رفتار خوب چیست؟ قبول موارد زیر از اصول مثبت فکر کردن است: 1.من می توانم زندگیم را کنترل کنم و به اهدافم برسم. 2. من برای انتخابی که می کنم مسـئول هستم. 3. گذشته مهم نیست, من می توانم آینده را تغییر دهم. چگونه می توانم رفتارم را تغییر…

  • زندگی پیروزمند با نگرش موفق آغاز می شود

    نقطه شروع در رسیدن به نگرش موفق در این عبارت نهفته است “ زندگی هرگز چیزی که من توان موفق شدن در آن را نداشته باشم سر راهم قرار نخواهد داد.” این را به در و دیوار بچسبانید و در قلبتان  جا دهید. ممکن است  به علت خاطرات شکست های پیشین کمی احساس سنگینی و…