برچسب: نقد و انتقاد

  • نقد و انتقاد: سازنده ویا مخرب؟

    نقد و انتقاد: سازنده ویا مخرب؟ 1. تعریف نقد و انتقاد درفرهنگ عمید نقد را(سره کردن . ظاهرساختن عیوب یا محاسن کلام )و انتقاد را (سره کردن .آشکارکردن عیب شعروبحث کردن درباره مقاله، کتاب بطوریکه خوبیها و بدیهایش آشکار شوند )معنی شده اند. نقد را (مطرح کردن نا رسائیها با دلیل و استدلال ) نیز…