برچسب: نه گفتن

  • چگونه نه بگوییم؟

    حتما شما هم تا به حال برای رضایت دیگران به آنان “بله” گفته اید که ا نجام آن برای شما ایجاد مشکل کرده و انجام ندادن آن باعث دلخوری آنان و عذاب وجدان خودتان شده. چه خوب است بتوانیم از اول بگوییم “نه” که در آخر شرمنده نشویم.