برچسب: نوجوانان

  • قوانین طلایی برای والدینی که نوجوان دارند

    دیروز که ما نوجوان بودیم آدابکده ها پر بود از “احترام به والدین” و ما شهامت غیر از آن را هم نداشتیم. امروز که نوجوان داریم نکات پیش رو می خوانیم تا رابطه ای آرام تری با ایشان برقرار کنیم. به امید اینکه روزی در چگونگی تحمل نوه ها را بنویسیم و بخوانیم.