برچسب: پابلو نرودا

  • به آرامی آغاز به مردن مي كنی

    شعرى از پابلو نرودا ‌  به آرامی آغاز به مردن مي كنی اگر سفر نكنی، اگر كتابی نخوانی، اگر به اصوات زندگی و موسیقی طبیعت  گوش فرا ندهی اگر برای خودت ارزشی قائل نباشی به آرامی آغاز به مردن مي‌كنی زماني كه خودباوري, عزت نفس  را در خودت بكشی، وقتي نگذاري ديگران به تو كمك…