برچسب: 11 دقیقه

  • به بهانه كتاب يازده دقيقه ی پائولو كوئيلو

    دبيرستاني بودم كه براي اولين بار فهميدم من ي كه در شرق زندگي مي كنم با يك انسان غربي تفاوتهاي زيادي دارم و اين بعد از درسي از شعر اقبال لاهوري بود غربيان را زيركي ساز حيات شرقيان را عشق راز كائنات زيركي از عشق گردد حق شناس كار عشق از زيركي محكم اساس عشق…